Ethische Code

Doelstelling ethische code

Deze ethische code heeft tot doel zowel trainers, assistenten als deelnemers van de school, referenties en richtlijnen te geven ten aanzien van het werken binnen de context van de school. Werk dat gericht is op groeien, ontwaken, schaduwwerk en zich geven aan dat wat waardevol en essentieel is. Deze ethische code is van een postcultureel niveau. Dat wil zeggen dat het geen sluitende wetten beoogt te formuleren, maar referenties aangeeft waar men zich op richt. Het betreft referenties en uitgangspunten over de relaties tussen leraren, begeleiders en studenten. Daarmee is het ook de uitnodiging aan studenten tot een bepaalde grondhouding.

Ethische code

1. Trainers en assistenten zijn open en eerlijk. Daar doelen we op openheid en eerlijkheid naar dat wat wezenlijk en essentieel is, opdat het werk kan geschieden. Dit is niet iets wat te bereiken is maar gaat over een grondhouding waartoe een bereidheid bestaat. Deze openheid en eerlijkheid betreft in ieder geval het omgaan met onderstaande referenties en uitgangspunten

2. Trainers en assistenten hun expertise op een niet discriminerende manier aan.

3. Trainers en assistenten de rechten, waardigheid en privacy van alle betrokkenen. Wat hen vertrouwelijk is verteld, behandelen zij vertrouwelijk. Er wordt niet over mensen geroddeld.

4. Trainers en assistenten zijn er zich van bewust dat het voor studenten kwetsbaar is om zich te laten begeleiden en dat een machtsongelijkheid het gevolg kan zijn. Zij maken daar geen misbruik van. Trainers en assistenten vermijden zo bewust mogelijk vormen van relateren met deelnemers die het vertrouwen van de student ondermijnen.

5. Trainers en assistenten moedigen autonomie en emotionele volwassenheid aan in de relatie met deelnemers.

6. Trainers en assistenten vermijden het vervullen van persoonlijke behoeftes die in strijd zijn met de doelstellingen van het werk binnen de school. Dat betreft sociale, financiële, emotionele, seksuele en andere fysieke behoeftes.

7. Trainers en assistenten brengen met deelnemers geen tijd door zonder dat duidelijk is waarom.

8. Trainers en assistenten geen seksueel contact met deelnemers. De transitie van een trainer/begeleider naar een partnerrelatie vergt tijd, volwassenheid en een heldere communicatie.

9. Daar waar assistenten bijdragen aan de school in de vorm van assisteren of via andere werkzaamheden wordt geen gewin nagestreefd.

10. Trainers en assistenten begeleiders beogen bij het begeleiden het hoogst mogelijke wijsheidsniveau in te zetten. Daartoe kan ook de supervisor van de school toegevoegd worden aan het team.

11. Trainers van de Levensschool zijn in supervisie buiten de school.

12. Trainers en assistenten hebben ook binnen de school meldplicht ten aanzien van seksueel misbruik, misbruik van kinderen, zelfbeschadiging en geweld naar anderen. Indien nodig wordt actie ondernomen opdat van buiten de begeleiding van de school interventie kan plaatsvinden.

13. Binnen de school onthoudt eenieder zich van het gebruik van geestverruimende middelen tenzij dit medisch geïndiceerd is.

14. Trainers en assistenten commiteren zich eraan om zich voortdurend te blijven ontwikkelen opdat ze gericht zijn op het verwerven van een steeds hogere mate van volwassenheid en wijsheid. Zij claimen geen perfectie of alwetendheid en ontmoedigen deelnemers hen te idealiseren. Zij staan open voor feed-back van assistenten en deelnemers. 

15. Trainers en assistenten zijn integer door zelf te beoefenen wat zij studenten aanreiken en te delen over hoe zij in hun leven staan. Zij hebben een eigen visie en ethiek en leven daarnaar.

Heb je een klacht? Zie klachtenprocedure. 

Pijlers

Volg ons